1.  אתר ‘ Tiago ’

(להלן: “” TIago’’ ו/או “האתר”)

הינו אתר למכירת פריטי אופנה לגולשים באינטרנט בבעלות חברת א. א טיאגו אופנה בע”מ ח.פ. 514870229.

2. האתר משמש כחנות וירטואלית המוכרת מוצרים שעוצבו ויוצרו על ידי TIAGO וכן מוצרים מיובאים המשווקים על ידי TIAGO.

3.  האתר אמנם מנוסח בלשון נקבה, אולם מיועד לשני המינים.

4.  מכירת המוצרים באתר נעשית באמצעות מכירה ישירה באתר, וכן ניתן גם לבצע הזמנה טלפונית.

5.  הזמנה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: “הזמנה”).

6.  בתקנון זה משתמש הינו כל גולש באתר, לרבות חברה, בין לשם צפייה בתכני האתר ובין לשם רכישת מוצרים (להלן: “משתמש”), הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א.  המשתמש הינו בגיר, מעל גיל 18, הכשיר לבצע פעולות משפטיות בהתאם לדין.  במידה והמשתמש הינו מתחת לגיל 18 אזי השימוש מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס.

ב.  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ג.  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ובעל כתובת קבועה במדינתו.

ד. המשתמש לא יעשה שימוש באתר ו/או במוצרים למטרה לא חוקית מכל סוג שהוא.

7. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי וכיו”ב).

8. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמש באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי משתמש באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין נציגי האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את הוראות תקנון זה בעיון.

9. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המופיעים בו יהוו את הסכמת המשתמש לתנאים הכלליים וליתר התנאים המובאים בתקנון זה. לפיכך, משתמש אשר אינו מסכים לתנאי תקנון זה או לתכניו של האתר מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

10. מובהר כי נציגי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם, להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מראש.

11. נציגי האתר רשאים למנוע את הגישה ו/או ההזמנה באתר אם:

א.  המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות כל דין;

ב.  המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

ג.   המשתמש מסר (בטלפון או) באתר בהליך הרכישה פרטים שגויים במתכוון;

ד.  המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או צד ג’ כלשהו.

12. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י נציגי האתר ו/או מי מטעמם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

13. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ על פי דין ואינם כוללים דמי משלוח ככל שקיימים.

14. משתמש המבצע הזמנה דרך האתר מצהיר, כי הינו מודע לתקנון זה, וכי הינו מסכים להוראות ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או החברה ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של התקנון.

15. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

16. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

17. קופוני הנחה ומבצעים למיניהם לא יחולו על פריטים בסייל, אלא אם נאמר במפורש אחרת. ניתן לממש את הקופון באתר בלבד. היה והוחזר פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר הוא זה ששולם לאחר הנחה.

18. במידה ומזמין תייג ברשתות החברתיות את התיוג הבא – #Tiago  /  @tiago__official, הנהלת האתר תראה בכך הזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי שיש באפשרותה להשתמש בו ולהעלות אותו באתר או ברשתות חברתיות שונות. מזמין שאינו מעוניין בהצגת תכניו באופן הנ”ל יפנה להנהלת האתר ואלה ידאגו להסיר את אותו התוכן באופן מיידי.

19. באתר קיימת אפשרות להירשם לדיוורים הרשמיים של האתר (“ניוזלטר”). במידה והלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר הרשמה, יהיה באפשרותו להסיר את עצמו בתחתית הדיוור שיתקבל אצלו.

 

רכישה באתר

1.  האתר מאפשר למשתמשים רכישה קלה, בטוחה ומהירה.

2. התשלום למוצרים באתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי . הקניה מתבצעת על ידי הזנת כרטיס אשראי באתר בקניה בטוחה (תחת שרותי ICOUNT בקניה באמצעות  המאובטחים.  חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע לפי תקן PCI DSS level-1.

3. על מנת לבצע רכישה באתר יש לפעול כדלקמן:

א.  יש לבחור מוצר מקטלוג הפריטים לרבות מידה, צבע וכמות ככל שרלוונטי.

ב.  לחיצה על המוצר תעביר את המשתמש לדף המוצר.

ג.   על מנת להוסיף את הפריט לסל הקניה יש ללחוץ “הוספה לסל הקניות”.

ד.   על מנת לראות את כל המוצרים שנבחרו יש ללחוץ על “סל קניות” בצדו הימני של המסך  (אייקון של סל).

ה.  על מנת לרכוש את המוצרים שבסל הקניה יש ללחוץ על “המשך לקופה”.

ו.    לחיצה על כפתור “המשך לקופה” יעביר את המשתמש לרכישת סל המוצרים דרך אתר   ו/או באמצעות תשלום בכרטיס ICOUNT אשראי בקניה מאובטחת מטעם .

4. השלמת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה והמוצר אזל מהמלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיו נציגי האתר רשאים להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, לפי שיקול דעתם של נציגי האתר. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד האתר ו/או נציגיו ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

5.  על המשתמש להקפיד למסור את הפרטים הנדרשים באתר בצורה מדויקת ועדכנית. היה והמשתמש מסר פרטים שגויים, לא יהיה באפשרות החברה להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעדם ובמקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים שנתן המשתמש, הוא יחוייב בגין דמי משלוח וטיפול.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק.

6.   פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה לביצוע ההזמנה.

7.   האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

8.  האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים בכל עת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת. במידה ומחירים עודכנו טרם להשלמת הליך ההזמנה, המשתמש יחוייב לפי המחיר העדכני.

9.  האתר רשאי  להציע באתר  מגוון של מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

10. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברות כרטיסי האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי כאמור. לאחר אישור חיוב ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. ככל שלא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה.

11. ניתן להשלים את הרכישה באמצעות מסירת פרטי אשראי למוקד הטלפוני של החברה בכפוף לאמור בסעיף 10 לעיל. מועדי המשלוח במקרה האמור יחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

12. במידה וחברת האשראי / פייפאל / שירות ארנק אלקטרוני אחר לא אישר את העסקה, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה הנהלת האתר תיצור קשר עם המשתמש. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי. במידה והמשתמש לא יקבל אישור מחברת האשראי, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה. במקרה זה, אין היא מחוייבת כלפי המשתמש בשום דרך לרבות בשמירת המוצר במלאי.

13. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או כל נזק אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

14. דמי משלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר ככל שקיימים.

15. ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות תקנון זה כמפורט להלן.

16. החברה פועלת להציג מידע שלם ומדוייק באתר, אולם יובהר כי ייתכנו, בתום לב טעויות סופר בתיאור המוצר או בכל פרט אחר הנוגע למוצר והחברה לא תישא באחריות בכל הקשור או הנובע מכך.

17. מוסכם כי החברה תשתדל כמיטב יכולתה להציג את תמונות המוצרים באתר מדוייקות ככל האפשר, אולם יובהר כי תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

18. בעת ביצוע החלפת מוצר ישא הלקוח בעלויות המשלוח הכרוכות בהחלפת המוצר, כלומר במשלוח אל החברה של המוצר הישן ומשלוח אל הלקוח של המוצר החדש.

19. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר למשתמש תזכורת על הזמנה שלא הושלמה, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש וכן יצירת קשר טלפוני למתן סיוע בתהליך.

 

אספקה והובלת המוצרים

1. האתר יספק למשתמש רק מוצרים אשר שולמו במלואם כאמור לעיל, בתנאי שבבעלות המשתמש כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות האשראי ושניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

2. המוצר יסופק לכתובת שהמשתמש הקליד בעת ההזמנה, תוך המועד אשר יקבע בעת ההזמנה.

3. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, לרבות אך לא רק, שביתות, השבתות, אסונות טבע, עיכובים, תקלות במערכת המחשוב וכדומה.

4. תקנון הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

5. בכל מקום בו נקבע זמן בימים לאספקת המוצר הרי שמדובר ב”ימי עסקים” (בימים א עד ה לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6. זמני אספקת המוצר ועלות השילוח, לפי בחירת המשתמש הינם כדלקמן:

משלוחים ואספקה
 שליח עד הבית עד 3 ימי עסקים
בקניה עד 198₪ שליח עד הבית 30₪
בקניה מ199₪-298₪ שליח עד הבית 15₪
בקניה מעל 299₪ (כולל) שליח עד הבית חינם
כאשר הלקוחה מאשרת לשליח בכל דרך שהיא, כי החבילה תושאר מאחורי הדלת/ארון חשמל וכדומה האחריות חלה על הלקוחה
*זמני משלוח מפורטים מעלה וכוללים ימי עסקים בלבד:
 ימים א-ה, לא כולל שישי, שבת וחג.
*משלוח עד הבית – משלוחים מפוזרים בין השעות 8:00-18:00. שליח מטעמנו יצור עמך קשר לפני הגעה.
במידה והינך במקום עבודה וברצונך שהחבילה תגיע לשם יש לציין את הפרטים בכתובת למשלוח.
*משלוח עד הבית ליישובים מרוחקים (רמת הגולן, אילת וים המלח, יהודה ושומרון והאיזור, וישובים מעבר לקו הירוק) יכול להתעכב מעבר ל3 ימי עסקים.
*חשוב לציין כי אין אנו יכולים לקחת אחריות על עיכובים ע”י חברות השילוח (שירות שליחים).
*במידה וחברת השליחויות אינה מגיעה לכתובת שציינת, אנו ניצור איתך קשר למציאת פתרון חלופי.

*הזמנים לעיל לא כוללים עד 2 ימי אריזה מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

משלוח עד הבית – משלוחים מפוזרים בין השעות 8:00-18:00. שליח מטעמנו יצור עמך קשר לפני הגעה. במידה והינך במקום עבודה וברצונך שהחבילה תגיע לשם יש לציין את הפרטים בכתובת למשלוח.

משלוח עד הבית ליישובים מרוחקים (רמת הגולן, אילת וים המלח, יהודה ושומרון והאיזור, וישובים מעבר לקו הירוק) יכול להתעכב מעבר ל3 ימי עסקים.

חשוב לציין כי אין אנו יכולים לקחת אחריות על עיכובים ע”י חברות השילוח 

7. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

8. לא נקבע מועד לאספקת המוצר הוא יסופק בתוך פרק זמן של  3-4 שבועות מזמן אישור התשלום על ידי חברת האשראי.

9. במידה והמוצר לא הגיע לכתובת המשתמש בתוך המועד שנקבע בעת ההזמנה ו/או בחלוף ארבעה שבועות ממועד אישור התשלום, יפנה המשתמש באופן מיידי לשירות לקוחות באתר או בדואר אלקטרוני:Tiago.store.tiago@gmail.com

במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר לאחר מועד האספקה ותלונתו תתברר כמוצדקת, הוא יהיה זכאי לבטל את ההזמנה והאתר יזכה את המשתמש בסכום ששולם על ידו עבור המוצר בכפוף לאישור חברת המשלוחים בנוגע לתלונת המשתמש.

10. במידה והמוצר לא הגיע לכתובת המשתמש עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, חלה עליו החובה לפנות באופן מיידי לשירות לקוחות באתר או בדואר אלקטרוני:Tiago.store.tiago@gmail.com, על מנת ליידע את הנהלת האתר בדבר העיכוב. היה ולא הודיע המשתמש על העיכוב האמור, לא תהיה בידו האפשרות לטעון לעיכוב בהגעת המוצר ויום קבלת ההזמנה לצרכי החלפות והחזרות, יהיה זה שכתוב בספרי הנהלת האתר.

11. האתר ו/או מי מנציגיו יהיה רשאי לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

ביטול הזמנה ומדיניות החזרת מוצרים
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “החוק”).
2. משתמש יהא רשאי להחזיר את הזמנתו בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר, אין החלפות /החזרות על קטגוריית סייל
3. ההחלפה תתאפשר בפריט באותו שווי, או החזר כספי.
4. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת המייל של האתר.
5. בביטול הזמנה, דמי המשלוח אל הלקוח ומהלקוח חזרה יחולו על הלקוח. בביטול הזמנה הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
6. ביטול ההזמנה ע”י המשתמש כפוף לכך שהמשתמש יחזיר את הפריט באריזתו המקורית, כאשר התווית מחוברת לאזיקון, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או כתם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובצירוף קבלה. בהחזרת פריט אין לקפל את המארז, או ליצור כל פגם בזמן אריזה לפריט.
החזר כספי/החלפה יבוצע רק לאחר שהחבילה תגיע למחסננו, ותיבדק על ידנו
7. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
8. ניתן להחזיר את הפריט/ים על ידי הגעה לחנות שלנו בתוך הזמן האמור
רחוב אליפלט 26 תל אביב, ימים א'-ה' 10:00-18:00 
על הלקוחה להביא עימה אסמכתא - קבלה /אישור הזמנה
בנוסף, ניתן לבצע שירות איסוף על ידי חברת השליחויות בעלות של  30 ש"ח
על הלקוחה לשלוח הודעה לאימייל עם מספר הזמנה
Tiago.store.tiago@gmail.com
בנוסף, על הלקוחה לפרט איזה מוצר היא מחזירה, ואיזה מוצר תרצה שנשלח במקום 
**הלקוחה יכולה לשלוח את המוצר בכל דרך שתבחר בכפוף לזמנים האמורים**
9. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
א. אם נפלה בהצעה טעות סופר;
ב. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו;
ג. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה.
10. ביטול ההזמנה יימסר לרוכש בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
11. בהזמנה מעל 199 ש”ח, יקבל הלקוח משלוח עד הבית ללא תשלום. במידה והלקוח בחר להחזיר פריטים כך שסכום ההזמנה הכולל ירד מ199 ש”ח, יחוייב בדמי המשלוח המקוריים ואלו יקוזזו מן הזיכוי שיקבל. 30 ש"ח 
12. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
13. במידה והמוצר לא הגיע לכתובת המשתמש עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, חלה עליו החובה לפנות באופן מיידי לשירות לקוחות באתר או בדואר אלקטרוני:Tiago.store.tiago@gmail.com, על מנת ליידע את הנהלת האתר בדבר העיכוב. היה ולא הודיע המשתמש על העיכוב האמור, לא תהיה בידו האפשרות לטעון לעיכוב בהגעת המוצר ויום קבלת ההזמנה לצרכי החלפות והחזרות, יהיה זה שכתוב בספרי הנהלת האתר.
14. החזרות מעל 14 ימים לא יתקבלו 
15. לאחר שנקבל את הפריט חזרה בשלמותו (בתנאי שהלקוח החזיר אותו בזמנים האמורים), ישלח ללקוח החזר בניכוי 5% ודמי ומשלוח מסכום הרכישה באותה שיטת תשלום שבה הוא שולם בכפוף למדיניות חברת האשראי ועד 28 ימים מרגע קבלתנו את הפריט, ההחזר יתקבל לכרטיס אשראי ממנו בוצעה ההזמנה.

 

פניות אל נציגי האתר

1. בכל שאלה לגבי האתר, תכניו והמוצרים המוצגים בו ניתן לפנות לנציגי האתר דרך “צור קשר” לדואר אלקטרוני tI tiago.store.tiago@gmail.com זמין בימי עסקים א-ה) שבאתר.

2. נציגי האתר יעשו את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליהם בתוך 3 ימי עסקים.

 

אחריות החברה

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין ו/או לצד ג’, כתוצאה מרכישה באמצעות האתר או שימוש בו, שלא על פי תקנון זה- תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

3. בכל מקרה לא תישא החברה ו/או הנהלת האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

4. החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם למוצר בעקבות שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר באביזרים או בבגדים הנמכרים באתר.

 

קניין רוחני

1. זכויות הקניין הרוחני, לרבות הדגמים, החומרים הויזואליים, זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנה רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, תיאור המוצרים ועיצובם, תמונות באתר, כתובת האינטרנט, רשימת המוצרים וכל פרט אחר בקשר עם הפעלת האתר.

2.  אין להעתיק, להשתמש, להציג, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גרפיים, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים, סרטונים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

3. שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, יכול להיעשות אך ורק עם קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).

4. החברה מאשרת לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר  באתרים של צד ג’, בכפוף להסכמת החברה ובכפוף לכך שמקור המידע יישמר ויצויין במפורש שהמידע / צילום נלקחו מאתר החברה. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע והמשתמש יסירו באופן מיידי.

5. שם החברה וכן שם המותג של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם רכוש החברה בלבד. שימוש בהם יעשה בהסכמתה של החברה בכתב ומראש.

6. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, חומרים ויזואליים, תמונות, אייקונים (ICONS), עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה.

7. אין לעשות שימוש בשום עיצוב של מוצר ו/או סימן מסחרי המופיע באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני של החברה.

8. שימוש בשירותי האתר יהיה למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להשתמש ביישומי מחשב או בכל אמצעי אחר למטרות העתקה, אחזור, חיפוש, סריקה של תכנים מהאתר.

10. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

 

סודיות מידע ופרטיות המשתמש

1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

2. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

3. האתר לא יעשה כל שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

4. החברה משתמשת בתקני האבטחה המחמירים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על קניה בטוחה ועל סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בשרותי ICOUNT , שעומדים בתקני אבטחה מחמירים, לצורך בדיקת ואבטחת המידע לפי תקן PCI Level 1.

5. האתר יאפשר גישה למידע רק לנציגיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות והעברת אינפורמציה למזמין הפריטים.

6. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בהתקיימות מקרים אשר אינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL .

8. TIAGO  מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינה.

9. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

10.   הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו’ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

11.   בעת ביצוע רכישה באתר, מתבקש הלקוח למסור את פרטיו האישיים על מנת שיהיה בידי החברה לספק את המוצרים ללקוח וכן כדי ללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים על ידי הלקוח, מהווה הסכמה למסירתם.

12.  החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. לעובדי החברה תהיה גישה למידע הנ”ל.

13.  הלקוח מתבקש למסור את פרטיו האישיים האמיתיים כאשר הוא מבצע הרשמה לאתר ו/או מבצע הזמנת מוצרים. ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

14.  יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתיעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.

15.  הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישור של מדיניות הפרטיות מהווים הסכמה של הלקוח שפרטיו יוחזקו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר או מי מטעמה. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן: (א) כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותים באתר; (ב) כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר; (ג) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ד)  לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ה) לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

16.  מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;

17.  הנהלת האתר לא תמסור את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר; (ד) במידה והלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ה) הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה הלקוח באתר לגוף אחר הקשור להנהלת האתר, לרבות מקרה בו החברה תתמזג עם גוף אחר ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

18.  החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת;

19.  החברה רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע; לקוח שאינו מעוניין בעוגיות יכול להימנע מהן על ידי הגדרות בדפדפן האישי שלו. כמו כן, יכול הוא למחוק את העוגיות ממחשבו בכל עת.

20.  הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין